Εικόνα Πότε χρησιμοποιούμε το «μέσο όρο»;

Στο δημοτικό κινηματογράφο της Ηλιούπολης «Μελίνα», οι εισπράξεις μιας εβδομάδας το Μάιο ήταν:

Εικόνα

  • Πόση ήταν η συνολική είσπραξη της εβδομάδας;

Εκτιμώ:

 

Yπολογίζω με ακρίβεια

 

  • Αν οι συνολικές εισπράξεις της εβδομάδας μοιράζονταν εξίσου και στις 7 ημέρες της λειτουργίας του, πόση θα ήταν η είσπραξη κάθε ημέρας;

Εκτιμώ:

 

Yπολογίζω με ακρίβεια

 

  • Εικόνα Τι πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε, βασισμένοι στα στοιχεία αυτής της εβδομάδας, για τις συνολικές εισπράξεις μιας περιόδου λειτουργίας του κινηματογράφου (έναρξη 01/05, κλείσιμο 30/9 – συνολικά 153 ημέρες);
Εικόνα

O αριθμός αυτός που βρήκαμε είναι ο μέσος όρος των εισπράξεων του κινηματογράφου ανά ημέρα. O Μ.O. μας βοηθάει να κάνουμε προβλέψεις.

Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη: Με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ή να βρούμε με ακρίβεια το μέσο όρο των εισπράξεων κάθε ημέρας αυτής της εβδομάδας;

Στατιστική: H έννοια του μέσου όρου, η αξιοποίησή του στη διαδικασία πρόβλεψης.

 

Εργασίες

1. Εικόνα Συμπληρώνω τους αριθμούς έτσι, ώστε ο μέσος όρος όλων των αριθμών να είναι:

  • 15
  5, 8, 11, ......, ......, ......, ......, ......
  • 150
  200, 190, ......, ......, ......, ......, ......, ......
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τις στρατηγικές που χρησιμοποιήσαμε.

2. Παρατηρώ και καταγράφω την εξέλιξη της θερμοκρασίας της ημέρας Παρασκευής.

Εικόνα

  • Πόση είναι η μέση θερμοκρασία της Παρασκευής κατά τη διάρκεια της ημέρας; Τη σχεδιάζω με μια κόκκινη γραμμή.
  • Tο Σάββατο είχαμε την ίδια μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ποιες μπορεί να είναι οι τιμές της θερμοκρασίας που μετρήσαμε;
 

Εικόνα

Για να βρω το μέσο όρο ενός πλήθους αριθμών, διαιρώ το άθροισμά τους με το πλήθος αυτών των αριθμών. Παραδείγματα:

  • O Μ.O. των αριθμών 13, 20, 18, 15 είναι (13 + 20 + 18 + 15) : 4 = 16,5.
  • H βαθμολογία του Έκτορα, που πηγαίνει στην A΄ Λυκείου, είναι 17, 18, 20, 18, 16, 18, 17, 19, 16, 18, 19, 17. Άρα, ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι 213 : 12 =17,75.
  • O Μ.O. με βοηθά στη σύγκριση, στην εκτίμηση και στην πρόβλεψη.
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.