Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Α Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφάλαια 76-78 Κεφάλαιο 81 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Βιβλίο 3. Κεφάλαια 79 - 80

Κείμενο Πρωτότυπο κείμενο με παράλληλες μεταφράσεις

[79.1] Kαὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ ῞Ηραιον διεκόμισαν καὶ τὴν πόλιν ἐφύλασσον. [2] Oἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. [3] Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου παραινοῦντος, ὡς λέγεται, Ἀλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος· ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς.

Επαναφορά εκτοπισμένων ολιγαρχικών

Οι Πελοποννήσιοι διστάζουν να επιτεθούν στην πόλη

Απόβαση Πελοποννησίων στη Αευκίμμη

[80.1] Ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, τοῖς τε ἱκέταις ᾖσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις, καί τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι· ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν. [2] Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος· ἃς οἱ Ἀθηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρατηγόν.

Οι Κερκυραίοι δημοκρατικοί προχωρούν σε διαπραγματεύσεις με τους αντιπάλους τους
Άφιξη αθηναϊκού στόλου με αρχηγό τον Ευρυμέδοντα

γλωσσικά σχόλια

Κεφ. 79
δείσαντες· δέδοικα ή δέδια
  φοβούμαι
ὡς κρατοῦντες (ενν. τῇ ναυμαχίᾳ)
  ως νικητές (στη ναυμαχία)
κρατοῦντες· κρατέω, -ῶ
  νικώ, υπερισχύω
ἀναλάβωσιν· ἀναλαμβάνω
  παίρνω πίσω, επανακτώ
νεωτερίσωσιν· νεωτερίζω
  επιχειρώ εχθρική ενέργεια
διεκόμισαν· διακομίζω
  μεταφέρω
οἱ δ'
  οι Πελοποννήσιοι
κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ, (εναντιωμ. μετοχή εἰ καὶ ἐκράτουν, καίπερ κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ)
  αν και ήταν νικητές στη ναυμαχία
ἐς τὴν ἤπειρον
  δηλ. στα Σύβοτα
ὅθενπερ ἀνηγάγοντο
  απ' όπου ακριβώς ξεκίνησαν
ἀνηγάγοντο· ἀνάγομαι
  βγαίνω από το λιμάνι στην ανοιχτή θάλασσα
ἐπί μὲν τὴν πόλιν οὐδέν μᾶλλον ἐπέπλεον
  καθόλου περισσότερο δεν έπλεαν εναντίον της πόλης (οὐδὲν μᾶλλον· λιτότης)
ὄντας, αντί οὖσαν, διότι πόλιν = πολίτας
  (σχήμα κατά σύνεσιν ή κατά το νοούμενο, βλ. Λ.Β. Μουμτζάκη, Συντακτικό της Αρχαίας ελληνικής, § 188, σ. 173)
καὶ Βρασίδου παραινοῦντος
  αν και παρακινούσε (για επίθεση) ο Βρασίδας
ἰσοφήφου δὲ οὐκ ὄντος
  χωρίς να έχει όμως ίση ψήφο
Κεφ. 80
ἀποβάντες· ἀποβαίνω
  αποβιβάζομαι
ἐπόρθουν· πορθέω, -ῶ
  ερημώνω, λεηλατώ, καταστρέφω
ὁ δῆμος... ἦσαν
  μετά το περιληπτικό ουσιαστικό δήμος τέθηκε ρήμα πληθυντικού αριθμού
περιδεής <περί + δέος
  περίφοβος, τρομοκρατημένος
ἐς λόγους ᾖσαν
  άρχισαν διαπραγματεύσεις
τοῖς ἄλλοις
  ενν. τους άλλους ολιγαρχικούς, εκτός απ' τους ικέτες
ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις
  για το πώς θα σωθεί η πόλη (πλάγια ερώτηση)
ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι
  να μπουν στα πλοία
προσδεχόμενοι· προσδέχομαι
  περιμένω
ἐπίπλουν· ἐπίπλους
  επίθεση
μέχρι μέσου ἡμέρας
  μέχρι το μεσημέρι
δῃώσαντες· δῃόω, -ῶ
  λεηλατώ, ερημώνω
ἐφρυκτωρήθησαν· φρυκτωρέω, -ῶ
  δίνω σήμα με πυρσούς, αναγγέλλω με πυρσούς
προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος
  ότι πλησίαζαν από τη Λευκάδα
προσπλέουσαι
  κατηγορηματική μετοχή από το ἐφρυκτωρήθησαν (= ἐδηλώθησαν διὰ φρυκτὼν)
πυνθανόμενοι τὴν στάσιν
  όταν πληροφορήθηκαν την εσωτερική αναταραχή
Θουκλέους
  με συναίρεση από το Θεοκλέους, όπως και Θουκυδίδης, από θεός + κῦδος = δόξα

 

Ερμηνευτικά σχόλια

§79 ὡς κρατοῦντες   Μολονότι οι Πελοποννήσιοι δεν μπόρεσαν να βλάψουν τον αθηναϊκό στόλο, θεωρούνται νικητές, διότι ανάγκασαν τα κερκυραϊκά πλοία να τραπούν σε φυγή και αιχμαλώτισαν 13 απ' αυτά.
 

τοὺς ἐκ τῆς νήσου

 

Πρόκειται για τους 400 ολιγαρχικούς που είχαν εκτοπισθεί στο νησί Βίδο (3. 75.5).

ἀναλάβωσιν ἤ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι

  Οι Πελοποννήσιοι θα μπορούσαν να ελευθερώσουν τους 400 προαναφερόμενους ολιγαρχικούς και να δημιουργήσουν πολιτικές αναταραχές στην Κέρκυρα.
 

τούς τε ἐκ τῆς νήσου πάλιν... ἐφύλασσον

 

Με τη μεταφορά των 400 ολιγαρχικών από το Βίδο στο Ηραίο και με τη φύλαξη της πόλης τους προσπάθησαν οι Κερκυραίοι να εμποδίσουν τους δύο πιθανούς σκοπούς των Πελοποννησίων (δηλ. την απελευθέρωση των 400 ολιγαρχικών που κρατούνταν στο Βίδο και την υποκίνηση πολιτικής αναστάτωσης στο νησί).

 

οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι

 

Οι Πελοποννήσιοι δε στρέφονται εναντίον της Κέρκυρας, γεγονός το οποίο ο Θουκυδίδης αποδίδει σε έλλειψη τόλμης.

 

τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων

 

Προφανώς οι Πελοποννήσιοι κατόρθωσαν στη διάρκεια της ναυμαχίας να συλλάβουν 13 κερκυραϊκά πλοία, καθώς αυτά εφορμούσαν μεμονωμένα, άτακτα και χωρίς οργανωμένο σχέδιο και συντονισμένες κινήσεις εναντίον τους (3.77.1).

 

ὅθενπερ ἀνηγάγοντο

 

Ο πελοποννησιακός στόλος είχε ξεκινήσει από την Κυλλήνη και είχε προσορμιστεί, όπως προαναφέρθηκε, στα Σύβοτα.

 

οὐδέν μᾶλλον ἐπέπλεον

 

Είχαν κωπηλατήσει το προηγούμενο βράδυ 40 η 45 μίλια από τη βάση τους στα Σύβοτα μέχρι την Κέρκυρα και πάλι πίσω. Επιπλέον είχαν ιδιαιτέρως καταπονηθεί από τη διεξαγωγή της ναυμαχίας και την καταδίωξη του αθηναϊκού στόλου. Έτσι θα ήταν πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν το ίδιο εγχείρημα ξανά την επόμενη μέρα. Η Λευκίμμη όμως βρισκόταν πολύ πιο κοντά τους, καθώς απείχε μόλις 8-9 μίλια από τα Σύβοτα.

 

καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ... παραινοῦντος, ὡς λέγεται

 

Οι παράγοντες που ευνοούσαν την επίθεση ήταν: α) η σύγχυση και ο φόβος των Κερκυραίων και β) οι παραινέσεις του Βρασίδα. Αξιοσημείωτη είναι η προσθήκη της φράσης ὡς λέγεται. Ο Θουκυδίδης (που τρέφει θαυμασμό για το πρόσωπο του Βρασίδα) φαίνεται να αμφιβάλλει για την απόλυτη αξιοπιστία της πηγής του, που ήταν μάλλον σπαρτιατική. Ωστόσο θεωρείται πιθανό ο αποφασιστικός και τολμηρός Βρασίδας πράγματι να υπέδειξε επίθεση εναντίον της πόλης της Κέρκυρας, πρόταση που όμως δεν έγινε δεκτή από τον Αλκίδα. Αξιοπερίεργη είναι πάντως η άτολμη στάση του τελευταίου, ο οποίος δίστασε να διατάξει νέα επίθεση κατά της πόλης, μολονότι οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί ήταν απόλυτα θετικές για μια τέτοια επιχείρηση και ο σύμβουλος του Βρασίδας τον προέτρεπε προς την ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας. Ίσως ο Αλκίδας τήρησε στάση αναμονής ή δε θέλησε να καταπονήσει ακόμη περισσότερο τα ήδη εξαντλημένα πληρώματά του.

 

ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος

 

Ο Αλκίδας ως ναύαρχος και διοικητής μεγαλύτερης ναυτικής μοίρας είχε μεγαλύτερη εξουσία από το Βρασίδα, ο οποίος ήταν σύμβουλος του.

 

ἐπόρθουν τοὺς ἀγρούς

 

Απόλυτα δικαιολογημένη στρατιωτικά ενέργεια με διπλό σκοπό: τον ανεφοδιασμό των ίδιων και την καταστροφή των πόρων των αντιπάλων.

§80 ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γενόμενος...ἐσβῆναι   Οι δημοκρατικοί μπροστά στο απειλητικό ενδεχόμενο να δεχθούν επίθεση από τα εχθρικά πλοία αναγκάζονται να τηρήσουν συμβιβαστική στάση και να ακολουθήσουν πολιτική συνδιαλλαγής με τους αντιπάλους τους ολιγαρχικούς. Η συμφιλιωτική συμπεριφορά και η έκκλησή τους για τη σωτηρία της πόλης είχαν απήχηση σε ορισμένους ολιγαρχικούς, οι οποίοι πείστηκαν να επανδρώσουν τα πλοία που θα αντιμετώπιζαν την επικείμενη πελοποννησιακή επίθεση.
 

ἐπλήρωσαν γὰρ ὅμως τριάκοντα

 

 

Με την πρώτη εμφάνιση του πελοποννησιακού στόλου οι Κερκυραίοι εξόπλισαν 60 πλοία (3.77.1) από τα οποία έχασαν τα 13 (3.79.2). Τώρα επανδρώνουν μόλις 30, μολονότι επιβιβάστηκαν σ' αυτά και ορισμένοι ολιγαρχικοί. Ο αριθμός των πλοίων είναι ωστόσο αρκετά ικανοποιητικός, αν ληφθεί υπόψη η εμφύλια διαμάχη, η επακόλουθη όξυνση των πολιτικών παθών και η προηγούμενη ήττα των Κερκυραίων στη ναυμαχία, γεγονός που ασφαλώς θα απέτρεπε και πολλούς δημοκρατικούς από το να επιβιβαστούν στα πλοία.

ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες...
Πυρσεία

  Κατά την αρχαιότητα η μετάδοση ειδήσεων και μηνυμάτων γινόταν με ημεροδρόμους στην ξηρά και με ταχύπλοα καράβια στη θάλασσα. Παράλληλα τη νύχτα χρησιμοποιούνταν συχνά οι φρυκτοί, δηλαδή πυρσοί αναμμένοι και τοποθετημένοι σε κορυφές βουνών, πύργους τειχών ή σε ειδικούς φρυκτωρικούς πύργους. Επρόκειτο για ένα είδος «οπτικού τηλέγραφου», με τον οποίο μεταβιβάζονταν όχι μόνο γενικές ειδήσεις (π.χ. ο ερχομός του εχθρού, η ύπαρξη άλλου κινδύνου κ.λπ.) αλλά και σήματα πολύ συγκεκριμένα και ακριβή σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο σύστημα-κώδικα, που οι δέκτες τους ήταν σε θέση να αποκωδικοποιήσουν. Η συνεννόηση με τα φωτεινά αυτά σήματα ονομαζόταν «φρυκτωρία». Με τον τρόπο αυτόν πληροφορήθηκαν έγκαιρα οι Πελοποννήσιοι, αν όχι τον ακριβή αριθμό των εχθρικών πλοίων, (μολονότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρηθεί αδύνατο), οπωσδήποτε όμως την άφιξη ισχυρού αριθμητικά εχθρικού στόλου.
 

ἀπὸ Λευκάδος

 

 

Η απόσταση ανάμεσα στο νοτιότερο σημείο της Κέρκυρας ή τα Σύβοτα και τη Λευκάδα είναι περίπου 80 χλμ., επομένως πρέπει να υπήρχαν ενδιάμεσοι σταθμοί φρυκτωριών, ίσως στους Παξούς και στις εκβολές του Αχέροντα.

πυνθανόμενοι τὴν στάσιν

 

Οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν τις ταραχές στην Κέρκυρα από την τριήρη που είχε φέρει δημοκρατικούς πρόσφυγες στην Αθήνα και από τους Κερκυραίους απεσταλμένους (3.71.2).

 

καὶ τὰς μετ' Ἀλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μέλλουσας πλεῖν

 

Οι Αθηναίοι ασφαλώς δεν πληροφορήθηκαν ταυτόχρονα και τα δύο γεγονότα. Η μετοχή μελλούσας σημαίνει ότι, είτε οι Αθηναίοι έμαθαν εγκαίρως με την κατασκοπεία την αποστολή του Αλκίδα, είτε το πληροφορήθηκαν, όταν ο Αλκίδας, πλέοντας από την Κυλλήνη για την Κέρκυρα, πέρασε αναγκαστικά κοντά από την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη.

 

Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους

 

Πρόκειται για την πρώτη αναφορά του Θουκυδίδη στο διακεκριμένο αυτό στρατηγό, ο οποίος σκοτώθηκε στις Συρακούσες

 

Ερωτήσεις - ασκήσεις

1.   Προσπαθήστε να εξηγήσετε: 1) την τακτική του Αλκίδα, ο οποίος αν και νικητής της αναμέτρησης, δεν επιχείρησε να στραφεί εναντίον της πόλης της Κέρκυρας ούτε αμέσως μετά τη ναυμαχία ούτε την επόμενη μέρα, 2) τα πιθανά κίνητρα που υπαγόρευσαν αυτήν την τακτική.

2.    Με βάση τα στοιχεία που σας παρέχουν τα 2 κεφάλαια (79, 80) να χαρακτηρίσετε τον Αλκίδα και το Βρασίδα.

3.    Πώς ερμηνεύετε την έκκληση των δημοκρατικών για συμφιλίωση προς τους αντιπάλους τους ολιγαρχικούς (80.1);

4.    Να βρείτε τις ονοματικές προτάσεις των δύο κεφαλαίων και να δικαιολογήσετε την εισαγωγή, την εκφορά και τη συντακτική τους θέση.

5.    Να εντοπίσετε τις επιρρηματικές μετοχές των κεφαλαίων, να αναγνωρίσετε το είδος τους και να αναλύσετε 3 απ' αυτές στο αντίστοιχο είδος προτάσεων.

6.    Να βρείτε τους ρηματικούς τύπους αόρ. β' του κειμένου και να τους μεταφέρετε: α) στο γ' ενικό και β' πληθυντικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων στη φωνή που βρίσκονται, β) στο γ' ενικό οριστικής όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται.

7.    Να εντοπίσετε: α) τους τύπους συνηρημένων ρημάτων του κειμένου, β) τα υγρόληκτα ρήματα του κειμένου και να γράψετε το α' πληθυντικό πρόσωπο όλων των χρόνων της οριστικής των παραπάνω ρηματικών τύπων στη φωνή που βρίσκονται.

8.    Να μεταφέρετε τις προτάσεις στην αρχαία ελληνική:
Οι Πελοποννήσιοι λεηλάτησαν μέχρι το μεσημέρι τη χώρα. Την επόμενη ημέρα οι νικητές στη ναυμαχία αποβιβάστηκαν στο ακρωτήριο και λεηλατούσαν τους αγρούς.
Έπεισαν μερικούς να επανδρώσουν τα πλοία.

9.     διεκόμισαν: Πώς σχηματίζεται ο μέλλοντας του ρήματος; Ξέρετε άλλες κατηγορίες ρημάτων που σχηματίζουν όμοια το μέλλοντά τους; Να κλίνετε το μέλλοντα ίδιας φωνής του ρήματος σε όλες τις εγκλίσεις. Τι παρατηρείτε;

10.    ἀναλάβωσιν (79.1), παραινοῦντος (79.3), ἀποβάντες (79.3), περιδεής (80.1): Από το θέμα καθεμιάς λέξης που σας δίνεται να σχηματίσετε 5 λέξεις (απλές ή σύνθετες), με τις οποίες στη συνέχεια να φτιάξετε όσο το δυνατόν περισσότερα ονοματικά σύνολα.

Αθηναϊκή τριήρης

Αθηναϊκή τριήρης (αναθηματικό ανάγλυφο και αναπαράσταση) (Εκδοτική Αθηνών)